วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โครงงาน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( หาดซันไรท์ )

โครงงาน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( หาดซันไรท์ )
ผู้จัดทำโครงงาน สมาชิกครอบครัวที่ 2752
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. สัมพันธ์ ดำเพ็ง
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
เนื่องจากปัจจุบันนี้เกิดสภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงและกระทบถึงการเป็นอยู่ของมนุษย์ ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ซึ่งวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์พบเจอกับภัยต่างๆ เหตุก็อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่มีนิสัยมักง่ายและไม่ใสใจต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยในการดำรงชีวิต แทนที่มนุษย์จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกลับกลายมาเป็นการทิ้งขว้างและทำลายและส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งน้ำ และรวมไปถึงทรัพยากรชายฝั่งทะเลเราจึงเล็งเห็นถึงผลเสียของจากการทำลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราจึงได้จัดทำโครงงานการอนุรักทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญทั้งในด้านอาชีพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงได้ร่วมมิอกันทำเพื่อที่จะรักษาแหล่งนี้เพื่อที่จะได้คงอยู่และใช้ประโยชน์สืบเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( หาดซันไรท์ )
2. เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของชายฝั่งทะเล ให้สะอาดและน่าท่องเที่ยว
3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเล
4. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีแก่ผู้ร่วมทำโครงงานและคนในชุมชน
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณจากหาดซันไรท์
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพปริมาณขยะที่ทิ้งบริเวณชายหาดลดลง 70%- สถานที่หาดซันไรท์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชระยะเวลา
วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2553 - วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2553- ตารางปฏิบัติงานรายการสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สำรวจพื้นที่วางแผนจัดการเตรียมอุปกรณ์ลงมือปฏิบัติสังเกตการณ์
ตารางปฏิบัติงาน
สัปดาห์ที่ไปต้องเตรียมอุปกรณ์ไปทำถังขยะที่หาด
วางแผนจัดการ
เตรียมอุปกรณ์
ลงมือปฏิบัติ
และสังเกตการณ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.หาดของบ้านเรามีความสะอาดยิ่งขึ้น
2.มีความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลบ้านเรา
3.มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูหาดของเรา

4.เกิดความสามัคคีในหมุ่คณะ
5.ปลูกจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การปลูกป่าชายเลนที่สระบัวเพื่อแม่


เมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมากระผมและเพื่อนๆได้ทำความดีเพื่อแม่โดยการไปปลูกป่าเพื่อแม่ที่บ้านสระบัวโดยเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับสัตว์อ่อนที่อยู่ที่ป่าชายเลนและที่ภูมิใจคือได้ทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดินโดย1ปีก็มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่จะทำความดีเพื่อแม่แต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่เราก็สามารถทำความดีเพื่อแม่ได้เช่นกันและทุกคนที่ได้มีโอกาสไปปลูกป่าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความภาคภูมิใจ

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันแม่ของเราปี2553


แม่คือ....

ความหมายหลักของคำว่า แม่ ก็คงหนีไม่พ้นการเป็นผู้ให้ชีวิตหรือหญิงผู้ให้กำเนิดบุตร หญิงผู้ปกป้องคุ้มครองและดูแลรักษา สังคมไทยยังใช้คำว่าแม่ตามความหมายนี้เรียกสิ่งดีงามตามธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อยกย่องเทอดทูนในฐานะผู้ให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงชีวิต เช่น แม่น้ำ แม่โพสพ แม่ธรณี เป็นต้น ความหมายของคำว่าแม่ในลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นชัดอย่างชัดเจนว่าสังคมไทยแต่โบราณมายกย่องและให้เกียรติสตรีเพศผู้เป็นแม่ ตระหนักในบทบาทหน้าที่และบุญคุณของแม่ต่อชีวิตของลูก ๆ ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยในบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย แม่ คือ ผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูก ๆ คอยดูแลเอาใจใส่และประคบประหงมลูกจนเติบใหญ่ ความรักของแม่ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ สังคมไทยมักพูดถึงแม่ในฐานะของผู้ที่รักลูกยิ่งชีวิต พร้อมจะตกระกำลำบากเพื่อลูกของตนโดยไม่สำนึกเสียใจ นางจันทร์เทวีถูกขับออกจากเมือง ต้องระเหเร่ร่อนไร้ที่ซุกหัวนอนเพราะคลอดลูกเป็นหอยสังข์ แต่นางก็ยังรักและเฝ้าทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงโดยไม่เคยคิดรังเกียจเดียดฉันท์แม้แต่สัตว์อย่างนางนิลากาสร ก็ยังรักและหวงแหนลูกอย่างทรพี ปกป้องลูกของตนมิให้ถูกฆ่าดังเช่นลูกของตัวอื่น ๆแม้ว้าโดยทั่วไปแล้ว คำว่า "แม่" จะบ่งบอกความหมายของการเสียสละ ความรักและความผูกพันที่ผู้หญิงที่มีต่อลูกของตน แต่การที่สังคมไทยมีลักษณะวัฒนธรรมเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชนชั้น ทำให้ความหมายของการเป็น แบบแผน พฤติกรรมและบทบาทฐานะของผู้หญิงในวัฒนธรรมของแต่ละชนชั้นย่อมแตกต่างกันไป

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เจลล้างมือ น้ำข้าวกล้องงอก(สูตรฆ่าเชื้อ ถนอมผิว)

วิธีการเตรียมน้ำข้าวกล้องงอก
ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 25 กรัม
น้ำสะอาด 1500 ซีซี
วิธีทำ : นำข้าวกล้องหอมมะลิ แช่น้ำ 4-6 ชั่วโมง ปั่นส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องปั่นอัติโนมัติ แล้วกรองด้วยผ้ากรอง
ส่วนผสม
1.น้ำข้าวกล้องงอกหอมมะลิ
2.สารเร่งเนื้อเจล(Corbopol 940)
3.แอลกอฮอล์ 96%
4.สารฆ่าเชื้อ(Tricosan)
5.สารปรับค่าpH(Trithanolamine)
6.สารกันบูด(Sodium benzoate)
7.น้ำสะอาด
วิธีทำ
1.โรยสารสร้างเนื้อเจลลงในน้ำข้าวกล้องงอก แล้วปั่นให้เข้ากันด้วยเครื่องตีไข่
2.ละลายสารฆ่าเชื้อในแอลกอฮอล์
3.ผสมสารปรับค่าpHกับน้ำสะอาด
4.นำส่วนผสมข้อ 2,3 และสารกันบูดผสมลงในน้ำข้าวกล้องงอกที่เตรียมไว้
5.นำส่วนผสมข้อ 4 ลงในข้อ 1 แล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน
วิธีใช้ : เทเจลในปริมาณพอสมควร ถูให้ทั่วฝ่ามือโดยไม่ต้องล้างน้ำ
สำนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
โทร 0 2561 5386 โทรสาร 0 2561 5286 www.riceproduct.org

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหาดซันไรท์

ชื่อโครงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดซันไรซ์

ผู้จัดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ครอบครัวที่ 2752
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สัมพันธ์ ดำเพ็ง
ที่มาและความสำคัญของโครงการ
ในปัจจุบันบริเวณชายทะเลส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจากการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้ สิ่งที่ตามมาจากการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ คือ ปัญหาหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังสถานที่เหล่านี้ ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลทำให้เกิดมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ เช่น เป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำทะเลและบนบก ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ต่างๆ และยังเป็นการทำให้พื้นที่บริเวณชายหาดนั้นสกปรก พวกเราในฐานะเยาวชนในท้องถิ่นมียังคงคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ก็มีความคิดเห็นว่าเราควรที่จะพัฒนาบริเวณชายหาดให้มีความสวยงามดังเดิม เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไปวัตถุ

ประสงค์ของโครงการ
1.) เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายหาด
2.) เพื่อรักษาสิ่งมีชีวิตบริเวณชายทะเลไม่ให้สูญพันธ์สมมุติฐานของโครงงานการทำโครงงานชิ้นนี้จะทำให้บริเวณชายหาดมีความสวยงามและสะอาดขึ้น รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวขอบเขตของการศึกษาหาดซันไรซ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชระยะเวลาในการศึกษาวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 - วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553
วิธีการดำเนินการ
1.) ประชุมเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
2.) เลือกพื้นที่ที่จะใช้ในหารทำโครงงาน
3.) ศึกษาขั้นตอนในการทำโครงงานที่เลือก
4.) วางแผนการปฏิบัติงาน
5.) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
6.) ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
สรุปผลการทดลองผลที่ได้รับจากการทำโครงงาน
1.) เป็นการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติบริเวณชายหาด
2.) เป็นการรักษาสิ่งมีชีวิตบริเวณชายทะเล

โครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหาดซันไรท์

โครงงาน เรื่อโครง การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( หาดซันไรท์)

ผู้จัดทำโครงงาน สมาชิกครอบครัวที่ 2752

อาจารย์ที่ปรึกษา อ. สัมพันธ์ ดำเพ็ง

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องจากปัจจุบันนี้เกิดสภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงและกระทบถึงการเป็นอยู่ของมนุษย์ ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ซึ่งวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์พบเจอกับภัยต่างๆ เหตุก็อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่มีนิสัยมักง่ายและไม่ใสใจต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยในการดำรงชีวิต แทนที่มนุษย์จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกลับกลายมาเป็นการทิ้งขว้างและทำลายและส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งน้ำ และรวมไปถึงทรัพยากรชายฝั่งทะเลเราจึงเล็งเห็นถึงผลเสียของจากการทำลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราจึงได้จัดทำโครงงานการอนุรักทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญทั้งในด้านอาชีพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงได้ร่วมมิอกันทำเพื่อที่จะรักษาแหล่งนี้เพื่อที่จะได้คงอยู่และใช้ประโยชน์สืบเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( หาดซันไรท์)

2. เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของชายฝั่งทะเล ให้สะอาดและน่าท่องเที่ยว

3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเล

4. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีแก่ผู้ร่วมทำโครงงานและคนในชุมชน

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณจากร้านใต้สนถึงหน้าวัดโสภณติธาราม2. เป้าหมายเชิงคุณภาพปริมาณขยะที่ทิ้งบริเวณชายหาดลดลง 70%- สถานที่หาดซันไรท์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ระยะเวลา

วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2553 - วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2553- ตารางปฏิบัติงานรายการสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สำรวจพื้นที่วางแผนจัดการเตรียมอุปกรณ์ลงมือปฏิบัติสังเกตการณ์

โครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณหาดซันไรท์

โครงงาน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( หาดซันไรท์ )

ผู้จัดทำโครงงาน สมาชิกครอบครัวที่ 2752

อาจารย์ที่ปรึกษา อ. สัมพันธ์ ดำเพ็ง

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องจากปัจจุบันนี้เกิดสภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงและกระทบถึงการเป็นอยู่ของมนุษย์ ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ซึ่งวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์พบเจอกับภัยต่างๆ เหตุก็อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่มีนิสัยมักง่ายและไม่ใสใจต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยในการดำรงชีวิต แทนที่มนุษย์จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกลับกลายมาเป็นการทิ้งขว้างและทำลายและส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งน้ำ และรวมไปถึงทรัพยากรชายฝั่งทะเลเราจึงเล็งเห็นถึงผลเสียของจากการทำลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราจึงได้จัดทำโครงงานการอนุรักทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญทั้งในด้านอาชีพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงได้ร่วมมิอกันทำเพื่อที่จะรักษาแหล่งนี้เพื่อที่จะได้คงอยู่และใช้ประโยชน์สืบเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( หาดซันไรท์ )

2. เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของชายฝั่งทะเล ให้สะอาดและน่าท่องเที่ยว

3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเล

4. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีแก่ผู้ร่วมทำโครงงานและคนในชุมชน

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณจากร้านใต้สนถึงหน้าวัดโสภณติธาร

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพปริมาณขยะที่ทิ้งบริเวณชายหาดลดลง 70%- สถานที่หาดซันไรท์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชระยะเวลา

วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2553 - วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2553- ตารางปฏิบัติงานรายการสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4สำรวจพื้นที่วางแผนจัดการเตรียมอุปกรณ์ลงมือปฏิบัติสังเกตการณ์

โครงงาน

คิดว่าโครงงานฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบมีความสามัคคีกัน

รู้จักวิธีการทำโครงงานที่ให้ออกมาดูแล้วดูดีได้ฝึกหาคำตอบที่เป้นความจริงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรา

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุด ควรคำนึงถึงหลักต่อไปนี้
1. การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นควบคู่กันไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างแยกไม่ได้
2. การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กันไป
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งประชาชนในเมือง ในชนบท และผู้บริหาร ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา โดนเริ่มต้นที่ตนเองและท้องถิ่นของตน ร่วมมือกันทั้งภายในประเทศและทั้งโลก
4. ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นการทำลายมรดกและอนาคตของชาติด้วย
5. ประเทศมหาอำนาจที่เจริญทางด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังนั้นประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายจึงต้องช่วยกันป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจ
6. มนุษย์สามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่การจัดการนั้นไม่ควรมุ่งเพียงเพื่อการอยู่ดีกินดีเท่านั้น ต้องคำนึงถึงผลดีทางด้านจิตใจด้วย
7. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุม ทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยคำนึงถึงการสูญเปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
8. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งประโยชน์และการทำให้อยู่ในสภาพที่เพิ่มทั้งทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที่ทำได้ รวมทั้งจะต้องตระหนักเสมอว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
9. ต้องรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้ โดยให้มีอัตราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้หรืออัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตายเป้นอย่างน้อย
10. หาทาวปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่มาใช้ทดแทน
11. ให้การศึกาาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสำหรับวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น
ได้เสนอวิธีการไว้ดังนี้

1. การถนอม เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งปริมาณและคุณภาพให้มีอยู่นานที่สุดโดยพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกจับปลาที่มีขนาดโตมาใช้ในการบริโภค ไม่จับปลาที่มีขนาดเล็กเกินไป เพื่อให้ปลาเหล่านั้นได้มีโอกาสโตขึ้นมาแทนปลาที่ถูกจับไปบริโภคแล้ว
2. การบูรณะซ่อมแซม เป็นการบุรณะซ่อมแวมทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดความเสียหายให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือเกือบเท่าเดิม บางครั้งอาจเรียกว่าพัฒนาก้ได้ เช่น ป่าไม้ถูกทำลายหมดไป ควรมีการปลูกป่าขึ้นมาทดแทน จะทำให้มีพื้นที่บริเวณนั้นกลับคืนเป็นป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง
3. การปรับปรุงและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการนำแร่โลหะประเภทต่าง ๆ มาถลุงแล้วนำไปสร้างเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่มนุยษ์เรามากยิ่งขึ้น
4. การนำมาใช้ใหม่ เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เช่น เศษเหล็ก สามารถนำกลับมาหลอม แล้วแปรสภาพสำหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ได้
5. การใช้สิ่งอื่นทดแทน เป็นการนำเอาทรัพยากรอย่างอื่นที่มีมากกว่า หรือหาง่ายกว่า มาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายากหรือกำลังขาดแคลน เช่น นำพลาสติกมาใช้แทนโลหะในบางส่วนของเครื่องจักรหรือยานพาหนะ
6. การสำรวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม เพื่อเตรียมไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น การสำรวจแหล่งน้ำมันในอ่าวไทย ทำให้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมาก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อีกทั้งช่วยลดปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่าง
7. การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอื่น ๆ ที่นิยมใช้กัน ของเทียมที่ผลิตขึ้นมา เช่น ยางเทียม ผ้าเทียม และผ้าไหมเทียม เป็นต้น
8. การเผยแพร่ความรู้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ และรัฐควรมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการวางแผนจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม
9. การจัดตั้งสมาคม เป็นการจัดตั้งสมาคมหรือชมรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม